پله مارپیچ،پله گرد

پله مارپیچ اجرا شده در شهر اراک خیابان مدرس،این پله مارپیچ به صورت سازه ورقی می باشد.واین پله مارپیچ به صورت باکسی

می باشد.